Általános szerződési feltételek

A Mozgó Cívisért Közhasznú Egyesület, mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján jelen Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) rögzíti a www.thesportadmin.com honlapcímen „SportAdmin” megnevezéssel üzemeltetett online versenyszervező platform, mint szerződéskötési és szolgáltatási platform igénybevételének, felhasználásának alapvető feltételeit valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfelek jogait és kötelezettségeit.Szolgáltató adatai:

Szolgáltató neve: A Mozgó Cívisért Közhasznú Egyesület

Szolgáltató székhelye és levelezési címe: 4032 Debrecen Németh László utca 38.

Ügyfélszolgálat: 4032 Debrecen Németh László utca 38.

Telefonos elérhetőség: +36304151174

E-mail cím: amozgocivisert@gmail.com

Szolgáltató nyilvántartási száma: 09-02-0003943

Bejegyző bíróság megnevezése: Debreceni Törvényszék

Adószám: 18146743-1-09


I. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA
II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, REGISZTRÁCIÓA „Versenyszervező” profil (a továbbiakban: vállalkozói profil) regisztrációjával az Ügyfél üzletszerű gazdasági tevékenysége körében a szolgáltatásaira irányuló ajánlatok szolgáltatási platformon történő közzétételére és az ajánlatok elfogadása esetén a szolgáltatások nyújtására vállal kötelezettséget.


A vállalkozói profilokhoz tartozó szolgáltatási ajánlatok közzétételével az Ügyfél szavatolja, hogy rendelkezik a sportszolgáltatás, sportképzés szakszerű, egészséges és biztonságos nyújtásához szükséges szakértelemmel, szakmai háttérrel, tárgyi és személyi feltételekkel (eszközökkel, erőforrásokkal) illetőleg a sporteseményhez szükséges ingatlan, létesítmény rendelkezési jogával.III. SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE, FELEK JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI
A foglalás véglegesítését megelőzően a szolgáltatási platform lehetőséget biztosít az Ügyfél részére a sportesemény összegzett adatainak áttekintésére, visszalépésre és az esetleges adatbeviteli hibák kijavítására a jelentkezés elküldését megelőzően.
Az Ügyfelek egymás közötti szerződése nem minősül írásba foglalt szerződésnek és a Szolgáltató nem iktatja az Ügyfelek közötti szerződéseket. Az Ügyfelek közötti szerződéskötésre csak magyar nyelven kerülhet sor a szolgáltatási platform használatával.Szolgáltató kizárja mindennemű felelősségét az igénybevett sportszolgáltatásokkal összefüggésben az egészségben és testi épségben bekövetkezett károkért.IV. DÍJAK, FIZETÉSI FELTÉTELEK


A regisztrált „Versenyszervező” vállalkozói profil az esedékes szolgáltatási díjak megfizetése esetén kerül fenntartásra a szolgáltatási platformon a Szolgáltató részéről. A díjfizetés elmulasztására visszavezethető vállalkozói profil törlés esetén az Ügyfél semminemű igényt nem támaszthat a Szolgáltatóval szemben.

A szolgáltatások ellenértékének adótartalmára a mindenkor hatályos jogszabályi - különösen az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény – rendelkezések az irányadóak. A számla kiegyenlítésének, banki átutalásának költségei az Ügyfelet terhelik.


V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A szolgáltatási platform használatával az Ügyfél elfogadja és tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a felhasználási szokások megismerése, a felhasználói élmény fokozása és a szolgáltatási platform folyamatos fejlesztése érdekében - a felhasználó azonosítására is alkalmas módon - statisztikai célú adatgyűjtést végezhet az Ügyfelek weboldal használatáról.

A weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentéséhez vagy kinyomtatásához a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.


A regisztráció, a weboldal használata nem biztosít semminemű jogosultságot az Ügyfél részére a weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi név vagy védjegy bárminemű használatára, hasznosítására.


Debrecen, 2022.12.07.